Điều khoản sử dụng

Công ty Emoship ("Emoship") sở hữu và vận hành trang web đặt tại www.emoship.com ("Trang web"). Thông qua www.emoship.com hoặc các trang web, API hoặc ứng dụng di động được liên kết ("Ứng dụng Emoship"), Emoship cung cấp nền tảng để các nhà cung cấp và kinh doanh Thương mại điện tử ("bạn") thực hiện các đơn đặt hàng từ các nền tảng, thị trường khác nhau; và dịch vụ dán nhãn lại các sản phẩm của bạn từ các kho hàng của Amazon. Trang Emoship và bất kỳ tính năng, công cụ, tài liệu hoặc các dịch vụ khác mà Emoship cung cấp theo thời gian được gọi là "Dịch vụ".

Bằng cách đăng ký với tư cách là nhà cung cấp, người bán trên Trang Emoship, bạn đã tham gia vào "Dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản Dịch vụ"). Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, bạn sẽ không được cung cấp dịch vụ bởi Emoship. Các điều khoản này có thể được Emoship sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo và có thể đã thay đổi kể từ lần cuối bạn truy cập trang web. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản nếu có bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn sử dụng dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào của các điều khoản sử dụng này sẽ thể hiện sự đồng ý và chấp nhận của bạn đối với các điều khoản sửa đổi đó. Bất kỳ tính năng mới nào có thể được thêm vào trang web này theo thời gian sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng này trừ khi có quy định khác. Bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem xét các điều khoản sử dụng.

Nếu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này thay mặt cho một tổ chức, điều đó có nghĩa bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn được phép và có thẩm quyền cần thiết để đồng ý với các điều khoản sử dụng này và để ràng buộc tổ chức của bạn với các điều khoản. Để sử dụng Nền tảng Emoship và các Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm cả thông tin cá nhân. Tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của Emoship.

Điều khoản dịch vụ đăng ký Emoship

Định nghĩa: Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, ngoài các điều khoản viết hoa được định nghĩa ở những nơi khác trong Thỏa thuận này, các điều khoản sau sẽ có nghĩa sau:

"Thỏa thuận" có nghĩa là Mẫu đăng ký và các Điều khoản này (được cập nhật theo thời gian);

"eCommerce fulfillment" có nghĩa là nhận hàng hóa, xử lý theo đơn đặt hàng từ các kênh bán hàng thương mại điện tử và giao cho Khách hàng cuối thay mặt cho nhà cung cấp hoặc người bán;

"Amazon Re-Label" có nghĩa là nhận hàng từ kho hàng của Amazon, thực hiện quy trình dán nhãn, sau đó đóng gói và chuyển trở lại kho hàng của Amazon;

"Khách hàng cuối cùng" có nghĩa là khách hàng cuối cùng của Nhà cung cấp hoặc Người bán mà Emoship sẽ phân phối sản phẩm đến;

"Biểu mẫu Đăng ký" có nghĩa là biểu mẫu đăng ký trực tuyến được hoàn thành bởi Nhà cung cấp, Người bán, doanh nghiệp FBA và được tham chiếu đến các điều khoản này;

"Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin hay dữ liệu, riêng lẻ hoặc cùng với những thông tin khác, liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận diện ("chủ thể dữ liệu") cũng như dữ liệu được xem là dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo mật. Một cá nhân có thể nhận diện là người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số điều kiện nhận dạng như tên, mã định danh, dữ liệu về vị trí, mã nhận dạng trực tuyến hoặc một số yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá nhân đó.

"Dịch vụ" có nghĩa là các dịch vụ do Emoship cung cấp, bao gồm eCommerce fulfillment và Amazon Re-Label.

"Nhà cung cấp" có nghĩa là pháp nhân đăng ký là "Nhà cung cấp" thông qua biểu mẫu đăng ký, trong đó pháp nhân muốn nhận các dịch vụ eCommerce fulfillment từ Emoship theo các điều khoản này.

"Doanh nghiệp FBA" có nghĩa là pháp nhân đăng ký với tư cách là "Nhà cung cấp" hoặc "Người bán" thông qua biểu mẫu đăng ký, trong đó pháp nhân muốn nhận các dịch vụ Amazon Re-Label từ Emoship theo các điều khoản này.

Điều khoản dịch vụ

Cung cấp Dịch vụ: Được điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và việc thanh toán Phí, Emoship sẽ cung cấp Dịch vụ cho các nhà cung cấp, người bán hoặc bất kỳ ai đã đăng ký sử dụng dịch vụ tại Emoship trong thời hạn đăng ký và cung cấp những hỗ trợ cơ bản trong phạm vi được phép sử dụng Dịch vụ. Các nhà cung cấp, người bán chấp nhận và đồng ý rằng Dịch vụ có thể không khả dụng vào một số thời điểm vì:

  • (a) thời gian ngừng hoạt động đã được lên kế hoạch; hoặc
  • (b) bất kỳ sự không khả dụng nào gây ra bởi các trường hợp nằm ngoài khả năng kiểm soát của Emoship, nhưng không giới hạn, bao gồm thiên tai, hành động của chính phủ, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, bất ổn dân sự, hành vi khủng bố, đình công hoặc các vấn đề lao động khác; sự cố liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhà cung cấp dịch vụ Internet, lưu trữ, sự chậm trễ của cơ sở vật chất liên quan đến phần cứng, phần mềm hoặc hệ thống điện không nằm trong quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát hợp lý của Emoship, và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

Trách nhiệm của người dùng: Người dùng là nhà cung cấp, người bán sử dụng dịch vụ tại Emoship chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản Người dùng và việc Người dùng tuân thủ Thỏa thuận này. Người dùng đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Về mặt này, người dùng có thể không được phép:

  • (i) sử dụng Dịch vụ để quản lý bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào,
  • (ii) sử dụng bất kỳ loại vi rút, Trojan-Horse, bom hẹn giờ nào hoặc bất kỳ loại mã hoặc hướng dẫn nào khác được thiết kế để làm sai lệch, xóa, làm hỏng hoặc tháo rời công nghệ bên dưới Dịch vụ (bao gồm phần mềm và ứng dụng độc quyền của Emoship có thể có sẵn để tải xuống trên Trang web),
  • (iii) sử dụng Dịch vụ để gửi bất kỳ thông tin liên lạc thương mại nào không được luật hiện hành cho phép;
  • (iv) gây nguy hiểm cho bất kỳ bộ phận nào của các hệ thống hoặc kết nối Internet của Emoship hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thông qua việc sử dụng Dịch vụ;

Giới hạn dịch vụ: Dịch vụ không phải là dịch vụ dự phòng và do đó Emoship sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào do sự cố máy chủ hoặc các sự kiện khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Emoship.

Bảo mật

Định nghĩa về Thông tin bí mật: Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, "Thông tin bí mật" có nghĩa là tất cả thông tin bí mật và độc quyền của một bên ("Bên tiết lộ") được tiết lộ cho bên kia ("Bên nhận"), cho dù bằng lời nói hay bằng văn bản, được chỉ định là bí mật hoặc cần được hiểu một cách hợp lý là bảo mật dựa trên bản chất của thông tin và hoàn cảnh tiết lộ, bao gồm Dịch vụ, kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, thông tin công nghệ và kỹ thuật, thiết kế sản phẩm và quy trình kinh doanh. Thông tin bí mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào:

  • (i) được công chúng biết đến một cách tổng thể mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ;
  • (ii) đã được Bên nhận biết trước khi Bên tiết lộ cung cấp thông tin mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ;
  • (iii) được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ; hoặc
  • (iv) được nhận từ bên thứ ba mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ.

Bảo mật: Bên nhận sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ Thông tin bí mật nào của Bên tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào ngoài phạm vi của Thỏa thuận này, ngoại trừ được sự cho phép trước bằng văn bản của Bên tiết lộ.

Bảo vệ: Mỗi bên đồng ý bảo vệ tính bảo mật của Thông tin bí mật của bên còn lại theo cách tương tự như cách họ bảo vệ tính bảo mật của thông tin bí mật và độc quyền của chính mình.

Tiết lộ bắt buộc: Nếu Luật pháp buộc Bên nhận phải tiết lộ Thông tin bí mật của Bên tiết lộ, Bên nhận sẽ cung cấp cho Bên tiết lộ thông báo trước về việc tiết lộ bắt buộc đó (trong phạm vi pháp luật cho phép) và hỗ trợ hợp lý; Bên tiết lộ sẽ chịu phí nếu muốn phản đối việc tiết lộ.

Biện pháp khắc phục: Nếu Bên nhận tiết lộ hoặc sử dụng hoặc đe dọa sẽ làm như vậy với bất kỳ Thông tin bí mật nào của Bên tiết lộ mà vi phạm các biện pháp bảo mật có trong Thỏa thuận này, Bên tiết lộ sẽ có quyền, ngoài những biện pháp xử lý có sẵn để để tìm kiếm biện pháp ngăn chặn cho các hành vi như vậy, các bên phải thừa nhận cụ thể rằng các biện pháp khắc phục sẵn có có thể không đầy đủ.

Sự bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bảo đảm chung: Mỗi bên tuyên bố và đảm bảo rằng mình có đủ năng lực pháp lý để tham gia Thỏa thuận này.

Bảo đảm Dịch vụ chung: Emoship tuyên bố và bảo đảm rằng trong Thời hạn hiệu lực của thoả thuận (i), Emoship sẽ cung cấp Dịch vụ theo cách thức phù hợp với các tiêu chuẩn chung của ngành được áp dụng hợp lý cho việc cung cấp dịch vụ đó. Để chắc chắn hơn, Emoship không đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn. Trong trường hợp bị gián đoạn, Emoship sẽ nhận được yêu cầu hợp lệ của người dùng, cung cấp cho người dùng một khoản tín dụng theo tỷ lệ cho mỗi ngày gián đoạn, khoản này sẽ được áp dụng cho các hóa đơn trong tương lai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dịch vụ có thể tạm thời không khả dụng để bảo trì định kỳ theo kế hoạch hoặc bảo trì khẩn cấp đột xuất, bởi Emoship hoặc bởi bên thứ ba, hoặc vì những nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Emoship sẽ thông báo trước bằng văn bản hoặc bằng email về bất kỳ sự gián đoạn nào của Dịch vụ và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự không khả dụng hoặc gián đoạn nào như vậy của Dịch vụ. Emoship không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu cụ thể của người dùng cũng như Dịch vụ sẽ hoạt động không có lỗi hoặc không bị gián đoạn; hoặc tất cả các lỗi hoặc khiếm khuyết trong Dịch vụ có thể được tìm thấy và sửa chữa.

Giới hạn của trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào hay theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào (cho dù được nêu trong hợp đồng, theo quy định hay cách khác) Emoship cũng không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về những thiệt hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên hay bồi thường trừng phạt, bao gồm những mất mát về lợi nhuận và doanh thu, cũng như dữ liệu. Nói cách khác, Emoship không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào vượt quá giới hạn thiệt hại hàng hóa hoặc giới hạn trách nhiệm được quy định dưới đây, tùy theo số tiền nào thấp hơn. Emoship sẽ không chịu trách nhiệm và từ chối rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ hư hỏng, mất mát hoặc suy giảm chất lượng sản phẩm do nhiệt độ và độ ẩm thay đổi.

Điều khoản và Chấm dứt

Bạn có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, miễn là bạn không có số dư đến hạn và không còn nợ (bên cạnh những khoản thanh toán liên quan đến tranh chấp) bằng cách gửi yêu cầu chấm dứt đến team@emoship.com. Tùy thuộc vào việc chấm dứt sớm hơn như được mô tả bên dưới, Emoship có thể chấm dứt Thỏa thuận này (hoặc việc vận chuyển Hàng hóa hoặc Dịch vụ của chúng tôi) bất kỳ lúc nào theo quyết định của mình mà không cần cung cấp nguyên nhân bằng cách gửi thông báo trước ba mươi (30) ngày tới địa chỉ email quản trị được liên kết với tài khoản của bạn. Ngoài bất kỳ biện pháp xử lý nào khác mà chúng tôi có thể có, Emoship cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này sau ba mươi (30) ngày (hoặc mười (10) ngày trong trường hợp không được thanh toán) nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt bất kỳ Thỏa thuận mức dịch vụ hoặc Thỏa thuận số lượng. Emoship có quyền ngay lập tức sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này. Tất cả Nội dung của Bạn (nếu có) có thể bị Emoship xóa vĩnh viễn và tài khoản của bạn bị chấm dứt theo quyết định riêng của Emoship.